462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਗੁਲਾਬੀ ਹੀਰਾ, ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ

LATEST PHOTOS