ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਿਫਾ ਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਣਾਉਣਗੇ

Tuesday, 17 April 2018 5:06 PM

12-year-old girl has allegedly been raped by a youth in Hussainpura

ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਿਫਾ ਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਣਾਉਣਗੇ

LATEST VIDEO