ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ

Monday, 16 April 2018 8:12 PM

ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ

ABP sanjha special:- Panj Kakaar asking some Questions to Amritdhari Sikhs

LATEST VIDEO