ਬਰਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ, ਵਰਣਿਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ

Friday, 13 October 2017 6:57 PM

ਬਰਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ, ਵਰਣਿਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ

Charges framed against vikas brala and ashish

LATEST VIDEO