'ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੁੱਲਾੰ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ'

Wednesday, 14 February 2018 8:21 PM

‘ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੁੱਲਾੰ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ’ 

Don’t pluck flowers just grow plants on valentine day 

LATEST VIDEO