8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Friday, 19 May 2017 11:33 AM

8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Farmer’s body cremated after 8 days, 3 held in suicide case

LATEST VIDEO