31 ਦਸਬੰਰ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ

Friday, 19 May 2017 1:42 PM

31 ਦਸਬੰਰ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ
General Motors to stop selling Chevrolet cars in India by the end Of this Year

LATEST VIDEO