ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਸੰਮਨ

Wednesday, 9 August 2017 12:42 PM

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ ਸੰਮਨ

Ground report from Vikas Barala’s house in Chandigarh

LATEST VIDEO