ਵਰਨੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ

Tuesday, 8 August 2017 8:21 PM

ਵਰਨੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੁੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ

Kundu community on roads in support of Vernika

LATEST VIDEO