ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ

Friday, 11 August 2017 6:27 PM
ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਮਨ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ

One more Young Farmer suicide in Bathinda
 

LATEST VIDEO