ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਰੇਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ

Friday, 12 January 2018 11:30 AM

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਰੇਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ

Pakistan protests over rape, murder of 7-year-old girl Zainab

LATEST VIDEO