ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 'ਜੇਹਾਦ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ !

Thursday, 20 April 2017 8:03 PM

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ‘ਜੇਹਾਦ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !
Preparations of ‘Jehad’ from Jalandhar !

LATEST VIDEO