ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਰਫ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

Thursday, 11 January 2018 12:15 PM

ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਰਫ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

Report on snow warriors that fight death in temperatures below minus

LATEST VIDEO