ਜਦੋਂ ਆਈਜੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦ

Thursday, 10 August 2017 7:51 PM

ਜਦੋਂ ਆਈਜੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦ

Roads closed during Bathinda IG cycling

LATEST VIDEO