ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਣਗੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ

Friday, 9 March 2018 3:12 PM

 

ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਣਗੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ

SC permits passive euthanasia, now people can die on their will

LATEST VIDEO