ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਿਉਂ ?

Tuesday, 8 August 2017 7:24 PM

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਿਉਂ ?

Sikhs one of the Top targets of hate crimes in the US

LATEST VIDEO