ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ:- ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Thursday, 12 October 2017 6:54 PM

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ:- ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Special:- 2 years of Bargari Sahib sacrilege

LATEST VIDEO