12 ਅਕਤੂਬਰ 2015, ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ

Thursday, 12 October 2017 6:45 PM

12 ਅਕਤੂਬਰ 2015, ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ

Special:- 2 years of Bargari Sahib sacrilege

LATEST VIDEO