'26000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ'

Tuesday, 14 November 2017 2:45 PM

 

‘26000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’

‘There is no Job risk of 26000 Anganwari workers in Punjab’

LATEST VIDEO