ਲੰਦਨ ਦੇ ਫਿਨਸਬਰੀ ਪਾਰਕ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ 8 ਜ਼ਖਮੀ

Monday, 19 June 2017 12:06 PM

ਲੰਦਨ ਦੇ ਫਿਨਸਬਰੀ ਪਾਰਕ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ 8 ਜ਼ਖਮੀ

Vehicle hits pedestrians in London’s Finsbury Park

LATEST VIDEO