ਵਰਣਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛਾ ?

Tuesday, 8 August 2017 2:48 PM

ਵਰਣਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛਾ ?

Vikas Barala car exposed in CCTV, It was horrific, says vernika

LATEST VIDEO