5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ

Friday, 12 January 2018 12:12 PM
5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ

Vikas Barala will come out of jail today after 5 months

LATEST VIDEO