ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਆ ਨਰਮਾ

Tuesday, 8 August 2017 6:24 PM

ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਆ ਨਰਮਾ

White fly attack on Cotton in Mansa

LATEST VIDEO