ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ?

Saturday, 13 January 2018 11:15 AM

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ? 

Why demand of justice outside court?

LATEST VIDEO